Llei Engel

Primary Navigation

Social Navigation

Claus polítiques per a algunes reformes en matèria de garantia d’ingressos

Garantia Ingressos, pobresa, Polítiques socials, Renda Garantida

Les polítiques de garantia d’ingressos de les comunitats autònomes a Espanya han d’anar avançant o progressant, cal proposar, en tres sentits:

 • En clau d’universalització: és a dir, en clau d’anar cobrint més i millor a més i més persones, casos, població (no deixar ningú fora, no deixar ningú enrere), amb especial atenció al seu impacte en la infància i la joventut.
 • En clau d’inclusió: és a dir, en clau de sinergies (estímuls, incentius) entre la garantia de la subsistència material de les persones i altres finalitats d’altres branques de la política social com són l’activació laboral (objectiu de les polítiques d’ocupació) o la integració comunitària (objectiu de les polítiques de serveis socials). Es proposa reservar el terme “inclusió social” per al conjunt gran (que inclou la inclusió administrativa, la inclusió laboral, la inclusió educativa, la inclusió sanitària, la inclusió residencial, la inclusió relacional i altres) i per la part de la qual s’ocupen els serveis socials parlar d'”inclusió relacional” o “inclusió comunitària”.
 • En clau d’eficiència: és a dir, en clau de millora i simplificació de la gestió, d’agilitat i adequació dels trànsits de les persones que entren al sistema, hi estan dins, o en surten.

Els temps pandèmics i post-pandèmics ens exigeixen segurament prémer l’accelerador i intensificar els nostres esforços en aquesta triple línia de cobertura universal, incentivació activadora i simplificació facilitadora. El que va començar als anys vuitanta com a un programa d’última xarxa per a situacions greus de marginació i exclusió a càrrec dels serveis socials (amb prestacions econòmiques i prestacions tècniques) ha anat evolucionant cap a un dispositiu universal de garantia última d’ingressos per a aquelles necessitats que els poders públics no cobreixen en espècie (com sí que fan amb la salut o l’educació, per exemple). Conceptualment no estem considerant que les polítiques de garantia d’ingressos hagin de cobrir les necessitats d’allotjament, ja que aquestes corresponen a les polítiques d’habitatge.

L’amplitud, intensitat, persistència, aleatorietat i virulència amb què la pandèmia ha afectat i segueix afectant els ingressos per a les necessitats de subsistència (com alimentació, vestit o subministraments de la llar) de tantes persones fa veure amb molta més claredat (si calia) la necessitat d’un assegurament públic flexible i àgil que ningú quedarà sense poder cobrir, en última instància, les seves necessitats de subsistència i, alhora, un disseny tal que aquesta garantia de cobertura del necessari per a la supervivència es faci estimulant l’exercici d’altres drets socials (com el dret a l’ocupació, a l’educació o a les cures).

De fet, el Reial decret llei 20/2020 pel qual s’estableix l’Ingrés Mínim Vital, en la seva exposició de motius, advoca per “un model de política social construït sobre la base d’una visió integral de la Hisenda pública comprensiva tant dels tributs com de les prestacions monetàries, de tal manera que els ciutadans, en funció de la seva capacitat econòmica i les seves necessitats vitals, siguin contribuents en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o perceptors d’ajudes monetàries evitant redundàncies, contradiccions i inequitats ” .

La pandèmia, en realitat, no només accentua aquesta necessitat i oportunitat d’integració entre fiscalitat i garantia d’ingressos sinó que, al propulsar la digitalització dels fluxos financers i propiciar una transformació radical dels arranjaments de les polítiques monetàries i dels conceptes de dèficit, deute i similars, crea un context favorable per a aquesta visió integral de la Hisenda pública. La digitalització, per cert, ofereix possibilitats inèdites fins i tot de re-conceptualitzar els diners en la mesura, per exemple, que poden fàcilment ser diners que només pugui gastar-per a determinats fins. Les possibilitats d’automatització i traçabilitat dels fluxos de diners han de ser aprofitades.

En aquest context sembla procedent que les reformes dels sistemes autonòmics de garantia d’ingressos es configurin amb la capacitat, interfícies i flexibilitat adequades per interoperar i integrar-se millor verticalment amb l’Ingrés Mínim Vital i amb les polítiques fiscals i horitzontalment amb la política d’habitatge i amb altres. De la mateixa manera, aquesta clau que s’esmentava d’incentius i sinergies, va en una línia de relaxar condicionalitats i controls que no han demostrat ser eficaços ni eficients (a més d’altres consideracions). La bibliografia sobre nudges i behavioural insights ho avala.

Des d’aquest punt de vista cal entendre el contracte o pla d’inclusió (o instruments similars) com un servei integrat, és a dir, com una eina d’intervenció intersectorial desproveïda de qualsevol connotació de requisit o obligació de cara a la percepció de les prestacions econòmiques o com a document en el qual la persona adquireix compromisos o promet contraprestacions. Quan el procés d’inclusió social d’una persona requereixi el concurs intens de més d’un sistema, qualsevol d’ells (ocupació, serveis socials o el que sigui) pot proposar a la persona que acudeixi a un altre sistema i elabori un contracte o pla d’inclusió. És a dir, el contracte o pla d’inclusió seria l’eina per a la intervenció intersectorial i, com qualsevol instrument per a la intervenció (sectorial o intersectorial), s’elabora amb el consentiment i participació de la persona concernida.

Sembla preferible que no es condicioni la percepció de les prestacions econòmiques a la participació de la persona en activitats d’inclusió laboral o social. La filosofia ha de ser més aviat d’esperons, estímuls i incentius que d’obligacions, condicionalitats i contraprestacions. A part dels requisits, pot demanar-se (com a obligacions) que la persona estigui donada d’alta com a demandant d’ocupació o que faci la declaració de la renda, per exemple.

Pel que fa a el marc institucional d’aquestes prestacions, sembla important que es diferenciïn amb nitidesa:

 • Les funcions dels serveis d’ocupació com a ens o organisme responsable de les polítiques d’ocupació i la intervenció laboral (formació, orientació, intermediació i altres). Es tractaria de funcions essencials o pròpies dels serveis autonòmics d’ocupació.
 • Les funcions dels serveis d’ocupació (o, si escau, mentre no es canviï, dels serveis socials) en tant que ens o organisme gestor o tramitador de les prestacions de garantia d’ingressos, funcions que s’han d’exercir amb la major diferenciació i separació respecte de les funcions essencials o pròpies dels serveis d’ocupació (o, si escau, serveis socials).

Semblaria, en principi, lògic estructurar els circuits més o menys de la següent manera:

 • Circuit tipus número 1. La persona sense expectativa d’inclusió laboral (per exemple perquè és una pensionista de 80 anys) tramita la prestació de garantia d’ingressos amb la part tramitadora del servei autonòmic d’ocupació (o un altre) i, si incompleix alguna de les seves obligacions (la qual cosa es detecta mitjançant el “control” o la “inspecció”), això implica les conseqüències del cas (sigui o no mitjançant procediment “sancionador”).
 • Circuit tipus número 2. La persona amb expectativa d’inclusió laboral tramita la prestació de garantia d’ingressos amb la part tramitadora del servei autonòmic d’ocupació (o un altre) i rep el suport corresponent de la part laboral d’aquest servei de cara a la seva inserció laboral. Si incompleix alguna de les seves obligacions (taxades i limitades, com estar d’alta com a demandant d’ocupació) això comporta conseqüències.
 • Circuit tipus número 3. Qualsevol persona (amb o sense expectativa d’inclusió laboral) que tramita la renda garantida o rep el suport corresponent de la part laboral del servei autonòmic d’ocupació és percebuda com a persona que podria necessitar suport per part dels serveis socials (o eventualment altres, com els d’habitatge o salut, per exemple). Aquesta persona rep, si s’escau, la proposta de rebre una atenció integrada intersectorial (gestió intersectorial de cas, amb el seu corresponent contracte o pla d’inclusió), sense que aquest itinerari li comporti cap obligació, compromís, contraprestació o condicionalitat que pugui afectar el fet que cobri les prestacions econòmiques.

Cal, per tant, anar en la línia de diferenciar tres entorns (als ulls de la ciutadania):

 • Part (del servei autonòmic d’ocupació o un altre) tramitadora, controladora, inspectora i sancionadora en matèria de garantia d’ingressos. És la que s’encarrega dels requisits i obligacions.
 • Part laboral del servei autonòmic d’ocupació. Brinda els suports per a la inclusió laboral i, indirectament, contribueix al fet que algunes persones perceptores de prestacions de garantia d’ingressos puguin complir algunes de les seves obligacions (en la línia d’estar activament disponibles per a la seva millor inclusió laboral i treballant per aconseguir-la).
 • Conjunt del sistema de benestar (començant pels serveis socials, si es vol). Brinden altres suports per a la inclusió i, si s’escau, treballen juntament amb les diferents parts del servei autonòmic d’ocupació en una dinàmica d’atenció integrada o gestió de cas, sense entrar en absolut en les obligacions de les persones que deriven de ser perceptores de la renda garantida o mínima.

Es podria, a més, revisar la concepció i denominació de les Ajudes d’Emergència Social, perquè habitualment no són d’emergència i no se sap què vol dir que són “socials”. En realitat són un instrument complementari a les rendes mínimes o garantides i a altres prestacions que destaca per el seu caràcter específic. Podríem dir que són el pinzell fi després de la brotxa grossa de les rendes mínimes o garantides o de l’Ingrés Mínim Vital. Per això pot tenir sentit que s’apliquin des de la proximitat municipal (encara que no des dels serveis socials o no necessàriament des dels serveis socials o preferentment no des dels serveis socials). Es podrien anomenar Ajudes Econòmiques Complementàries.

Finalment, l’actual escalada dels preus dels subministraments elèctrics ens recorda el limitat efecte desmercantilizador de les polítiques públiques de garantia d’ingressos (o fins i tot el seu possible efecte mercantilitzador no desitjat) en funció de les dinàmiques existents en els mercats dels béns i serveis específics a què concorren les persones perceptores de les prestacions.

Per a l’elaboració d’aquest article han resultat inspiradores lectures recents com les següents:

ARRIBA, Ana y AGUILAR, Manuel (2021): “Entre recalibración y continuidad: el contexto del nacimiento del IMV” en Revista Española de Sociología, 30(2)a46, páginas 1-12.
AYALA, Luis (coordinación): Economía del Estado de bienestar. Madrid, Aranzadi.
BARRAGUÉ, Borja y NOGUERA, José Antonio (2021): “Introducción de los editores” en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 25 (número monográfico sobre los nudges y el diseño conductual de políticas públicas), páginas 5-7.
CONDE RUÍZ, José Ignacio y otras (2020): Informe sobre las medidas de protección a los colectivos vulnerables durante la crisis de la COVID-19. Madrid, Fedea.
FUNDACIÓN FOESSA (2020): Vulneración de derechos: ingresos mínimos. Madrid.
GOMÀ, Ricard y UBASART, Gemma (2021): “Cambio de época y Estado de bienestar” en GOMÀ, Ricard y UBASART, Gema (coordinación): Vidas en transición. (Re)construir la ciudadanía social. Madrid, Tecnos, páginas 23-57.
QUILTER-PINNER, Harry y otras (2020): The decades of disruption. New social risks and the future of the Welfare state. London: IPPR.
SANZO, Luis (2019): “La experiencia vasca de garantía de ingresos (el sistema RGI/PCV/AES)” en Barcelona Societat, 23.
SEVILLA, Jordi (dirección): Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica. Barcelona, La Caixa.

L’autor també s’ha beneficiat dels diàlegs mantinguts i documentació compartida en el recent congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social o en els treballs d’elaboració de ponències per a pròxims congressos de el partit socialista o de l’avantprojecte per a la nova Llei basca de garantia d’ingressos , amb col·legues com Alfonso Gurpegui, Amparo González, Arantza González, Eloisa del Pino, Eva Granados, Joseba Zalakain, Olga Cantó, Pau Marí-Klose o Sara Buesa.


Fernando Fantova

Fernando Fantova

Fernando Fantova (Bilbao 1961) treballa des de finals dels setanta en processos d'intervenció social amb persones amb discapacitat, desenvolupament comunitari, moviments associatius i promoció de polítiques socials. Està habilitat com a educador social, és llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia), màster en gestió i desenvolupament de recursos humans i doctor en ciències polítiques i sociologia (sociologia). Des de mitjan noranta treballa com a voluntari i com a assessor professional i consultor independent, fonamentalment a Espanya i també a Amèrica Llatina, en relació amb la gestió d'organitzacions d'acció social, el desenvolupament estratègic del tercer sector i les polítiques públiques de serveis socials. Durant quatre anys (2009-2013) ha exercit les responsabilitats polítiques i el servei públic al Govern Basc: com viceconsejero d'Assumptes Socials i com a director d'una fundació interdepartamental per a la innovació sociosanitària. En l'actualitat el seu treball d'intervenció i consultoria social s'orienta preferentment al disseny i acompanyament d'estratègies d'organitzacions del sector públic i del sector voluntari en l'àmbit de les polítiques de benestar i els programes socials en sentit ampli, amb especial interès en la incorporació d'un enfocament comunitari i una gestió eficient sobre la base del coneixement.

Traducir »